Våra stadgar

Stadgar för Nyanländas röster antagna den 2 september 2014

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Nyanländas röster.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen ska finnas som en plattform för nyanlända i syfte att ge dem verktyg och styrka att kunna höja sina röster. Föreningen ska genomföra aktioner, demonstrationer, seminarium m.m. där de nyanlända ska få plats att göra sina röster hörda. Föreningen ska också delta i aktioner, demonstrationer, seminarium m.m. som andra föreningar/organisationer skapat och där ge plats åt nyanlända. Utöver detta ska föreningen informera nyanlända om sina rättigheter, om Sveriges lagar och att hjälpa de nyanlända/asylsökande i sin asylprocess på olika sätt, bland annat i kontakt med myndigheter. Förutom det ska föreningen verka för mångfald genom att skapa förutsättningar för människor i olika åldrar, livssituationer, kön, sexuella läggningar, etniciteter, bakgrunder och erfarenheter att mötas genom exempelvis gemensamma aktiviteter. Vi vill också verka för att integrera HBTQI-flyktingar i den övriga asylrörelsen, eftersom vi ser ett stort glapp mellan dessa och övriga asylsökande. Vi vill ge dem verktyg och styrka att kunna höja sina röster och inspirera dem att mobilisera sig. Vi vill genom olika konstgrepp ge nyanlända möjligheter att nå ut med sin historia, genom exempelvis teater, bild, musik etc. för att på det sättet öka förståelsen för människor i stort och på sikt motverka rasism och fördomar.

För att kunna genomföra detta kommer vi att söka pengar från olika organisationer/fonder för olika projekt inom ramen för vår verksamhet.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Malmö stad, Skånes län.

§ 4 Räkenskapsår

Året börjar 1 oktober och slutar 30 september.

§ 5 Medlemskap

Som medlem räknas de personer som under de senaste tre månaderna deltagit aktivt i föreningens medlemsmöten och/eller aktiviteter samt åtagit sig att följa föreningens stadgar och beslut och som bidrar till förverkligandet av föreningens ändamål.

§ 6 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, tre övriga ledamöter och en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses. Firman tecknas av två i förening.

§ 9 Revisor

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast två veckor innan ordinarie årsmöte avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen innan den sista  mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska ske minst två veckor innan.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Mötet öppnas

Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet.

Genomgång av verksamhetsberättelsen.

Genomgång av bokslut och ekonomisk berättelse.

Genomgång av revisionsberättelse.

6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

7) Val av ordförande

8) Val av styrelseledamöter samt suppleant

9) Val av kassör

10) Val av firmatecknare

11) Val av revisor

12) Eventuella stadgeändringar

13) Övriga frågor.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§12 Rösträtt

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas vid bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisorer. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgorna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska muntligen eller skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillträde att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte, förslagsvis Asylgruppen Malmö.